ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

"Mindenki tudja, hogy bizonyos
dolgokat nem lehet megvalósítani,
mígnem jön valaki,
aki erről nem tud,
és megvalósítja."
- Albert Einstein

Job-Center Személyzeti Tanácsadó IrodaADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nyilatkozat


Munkavállalóként (Felhasználó) a jelentkezés gomb megnyomásával illetve önéletrajzom e-mailen, faxon, postai úton történő elküldésével hozzájárulok illetve tudomásul veszem az alábbiakat:

  • Hozzájárulok, hogy adataim, csatolt dokumentumaim bekerüljenek a Job-Center.hu (Access Recruitment Kft.) adatbankjába.
  • Hozzájárulok, hogy a regisztrációm során közölt adataimat és a csatolt dokumentumaimat a munkám iránt érdeklődő munkaadók megismerjék.
  • Kötelezem magam, hogy csak saját nevemben regisztrálok a Job-Center.hu-n
  • Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és nem sértik az erkölcsi normákat.
  • Tudomásul veszem, hogy a regisztrációm nyomán érkező állásajánlatok tartalmáért minőségéért az Access Recruitment Kft. (Job-Center.hu) felelősséget nem vállal tekintettel arra a körülményre, mely szerint Access Recruitment Kft. (Job-Center.hu) nem tudja garantálni, hogy az adatokat felhasználó cégek a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak és erkölcsi normáknak megfelelően járnak el.
  • Hozzájárulok, hogy a regisztrációm során közölt adataimat Access Recruitment Kft. (Job-Center.hu) felhasználhatja személyzeti tanácsadással kapcsolatos ajánlatok küldésére. (állásajánlat, tanácsadás, munkavállalói képzés, önismereti képzés)
  • Jogomban áll az állásportál adatbankjában elhelyezett személyes adataimat - beleértve a csatolt dokumentumaimat is - módosítani, archiválni, vagy törölni, ez irányú szándékomat írásban jelezhetem, illetve új önéletrajz küldése esetén régi adataim felülíródnak.

Munkaadóként az alábbi kötelezettségeket vállalom

  • Kijelentem, hogy a hirdetéseimben szereplő adatok a valóságnak és tartalmuk tekintetében az általános erkölcsi normáknak és a jó ízlésnek is megfelelnek és nem sértik a vallási, etnikai, kisebbségi csoportok önérzetét.
  • Kijelentem, hogy az általam megszerzett személyes adatokra vonatkozó információkat a mindenkori érvényben lévő törvényke és adatvédelmi szabályozások szellemében és azok betartásával kezelem.
  • Kijelentem, hogy a birtokomba jutott adatokat bármely okból az arra nem jogosult személynek vagy szervezetnek még betekintésre sem adom ki.

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Access Recruitment Személyzeti Tanácsadó Iroda Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 10.; Cg. 02-09-077162; adószám: 23284630-2-02; a továbbiakban: Vállalat) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Vállalat adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Vállalat magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. A Szabályzat kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásait illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait. Jelen Szabályzat célja, hogy a Vállalat által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Vállalat az alábbi adatokat kezeli, vagy kezelheti a Felhasználók esetében: Felhasználó által megadott név, e-mail cím, lakcím, életkor, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás, telefonszám.

Az Adatkezelésre a Vállalat Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A fentieken túlmenően az adatkezelésre a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásai alapján kerül sor.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Vállalat az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerezheti meg és dolgozhatja fel.
Vállalat az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolhatja, és attól eltérő módon nem használja fel.
Vállalat a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A kezelt személyes adatokat az Vállalat csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
Vállalat, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik.

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére.

Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.

A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Üzemeltető ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok 180 napig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén.


Job-Center Személyzeti Tanácsadó Iroda - Adatvédelmi nyilatkozat